23, అక్టోబర్ 2012, మంగళవారం

ఏకశ్లోకీఏకశ్లోకీ


కిం జ్యోతిస్తవభానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికం

      స్యాదేవం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యొతిరాఖ్యాహి మే |

చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనే

      కిం తత్రాహమతో భవాన్పరమకం  జ్యోతిస్తదస్మి ప్రభో||

(పగలు భానునిలా, రేయిని వెలుగుదీపంలా భాసించే జ్యోతివి నీవే కదా ప్రభూ ? కనులు మూసినవేళ వెలిగే కాంతి ఏమది ? బుద్ధిని ప్రకాశింపచేసేదేమది ? ఎక్కడిది ? ఆ వెలుగు నేనే. సర్వతేజస్సుల పరమము నీవే.)

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛన్కరభగవతః కృతౌ ఏకశ్లోకీ సంపూర్ణం

-:o0o:-

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి